Działania promocyjne

Optyk Izabela

Przedsiębiorstwo Zakład Optyczny Izabela Budrecka realizuje projekt stanowiący element katalogu usług RPO WP, Oś priorytetowa I - Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałanie 1.4.1 – Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typ projektu 1A – Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy). Celem projektu jest rozwój Przedsiębiorstwa Zakład Optyczny Izabela Budrecka poprzez skorzystanie z prorozwojowej usługi doradczej pn. „Zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa Zakład Optyczny Izabela Budrecka poprzez zakup prorozwojowej usługi doradczej- Wsparcie opracowania i wdrożenia strategii komunikacji marki ”. Planowanym efektem projektu, dzięki profesjonalnemu wsparciu eksperckiemu, jest uzyskanie przez firmę szans na zwiększenie sprzedaży, czego następstwem będzie: wzrost udziału w rynku, poprawa wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej, a co za tym idzie - wzrost rentowności organizacji. Wartość projektu: 61.500,00 PLN. Wkład Funduszy Europejskich: 42.500,00 PLN. "Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-0150/19 pn. Zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa Zakład Optyczny Izabela Budrecka poprzez zakup prorozwojowej usługi doradczej - Wsparcie opracowania i wdrożenia strategii komunikacji marki ” w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0150/19-00 zawartej dnia 16.07.2020 r."

Optyk Izabela
ul. Bema 3
15-369 Białystok

Poniedziałek- piątek
9:00-18:00
Sobota
09:00-15:00